Vapepan työ- ja suunnittelukokous keskustoimistolle, valmiuspäälliköille, järjestöjen edustajille ja maakuntatoimikuntien puheenjohtajille järjestettiin nyt kahdeksannen kerran. Paikka on muutamaan otteeseen vaihtunut, mutta nimike "Heimari" tuli edelleen Ristiinassa (nyk. Mikkeli) sijaitsevan hotelli Heimarin mukaan. Valmiuspäälliköt kokoontuivat omaan suunnittelupäiväänsä jo torstaina. Alla omiin muistiinpanoihini pohjautuva kirjoitus viikonlopusta, saattaa sisältää asia/ymmärrys/kirjoitusvirheitä.

2017-05-05%2009.20.58.jpgTervetuloa!

Perjantai 5.5.2017

Aamulla koordinaattori Arsi Veikkolainen toivotti osallistujat tervetulleeksi ja kävi läpi päivien ohjelman. Tämän jälkeen hän antoi puheenvuoron sisäministeriön erityisasiantuntija Jussi Korhoselle. Hänen aiheinaan oli varautumisen tulevaisuudensuunnitelmat ja maakuntauudistus, yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitys ja pelastustoimen uudistus.

Alla olevista linkeistä saa parhaiten käsityksen esitysten sisällöstä.

 
 
 
2017-05-05%2010.17.01.jpg
Sisäministeriön erityisasiantuntija Jussi Korhonen.
 
Urbaanin ihmisen 72 h varautuminen
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Tia Krook
 
Tutkimuksen (mm. Kekki & Mankkinen 2016) mukaan kaupunkilaisilla on eniten puutteita varautumisessa. Jos hanasta ei tulekaan vettä tai nappulasta valot syty, ollaan helposti pulassa. Tähän täsmäiskuna vastaa SPEK:n järjestämä 72 h varautumiskonsepti, jossa tavoitteena on koulutustilaisuuksien avulla antaa kotitalouksille eväät selviytyä vähintään 72 tuntia mm. ruoan ja valon osalta omavaraisesti.
 
Mukana on 18 järjestöä, joissa tällä hetkellä on 116 SPEK:n kouluttamaa kouluttajaa. Kouluttajista yhdeksän on mukana Vapepassa. Varautumiskoulutuksen kesto on minimissään kaksi tuntia, mutta materiaalista riittää pidempäänkin sessioon. Kouluttaja voi valita kohderyhmälle sopivan painotuksen jolloin tiettyyn osa-alueeseen voi keskittyä paremmin.
 
 
ILMI 2017 - Vapepan yhteisharjoitus
Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Juha Niemi
 
ILMI 2017 on osa Suomi 100 -ohjelmaa, päätapahtumapäivä 26.8.2017. Tapahtumia on myös muina päivinä ja ensimmäisiä on jo pidetty keväällä. Tavoitteena on mm. tuoda esille uusia toimintamuotoja, vahvistaa Vapepa-toimijoiden yhteistoimintaa, parantaa valmiutta toimia häiriö- ja onnettomuustilanteissa, aktivoida jäsenjärjestöjä ja houkutella uusia vapaaehtoisia mukaan. Erilaisia tapahtumia, toimintanäytöksiä, harjoituksia jne järjestetään ympäri Suomea.
 
Suomen Lentopelastusseuran uudet toimijat ja toimintamuodot
Suomen Lentopelastusseura, Heikki Heinonen
 
Perinteisen lentoaluksesta tehtävän etsinnän lisäksi aivan viime vuosina on noussut esille moottorivarjolentäjien (MOVA) ja kauko-ohjattavien lentojärjestelmien (RPAS) hyödyntäminen. Molempien lajien harrastajat ovat järjestäytyneet yhdistyksiksi ja ovat SLPS:n jäsenyhdistyksiä. Rekisteröityneet (Trafi) ja järjestäytyneet harrastajat voivat osallistua SLPS:n järjestämiin koulutuksiin. RPAS-harrastajia on Trafin rekisterissä n. 1500. Koulutusten ja harjoitusten myötä on mahdollista päästä mukaan hälytystoimintaan.
 
SLPS on ottanut käyttöön yhteisen alustan julkisille www-sivuille, jäsensivustolle ja oppimisympäristöön. Liittymällä jäseneksi on mahdollista osallistua maksuttomiin koulutuksiin ja vaitiolositoumuksen antamisen jälkeen saa pääsyn alustan materiaaliin (dokumentit, asiakirjapohjat, koulutusmateriaali ym).
 
SLPS on ottanut käyttöön Secapp-nimisen hälytys- ja raportointijärjestelmän, joka nopeuttaa ja parantaa hälyttämistä, siihen liittyviä aputoimia ja jälkikäteen tehtävää raportointia. Järjestelmä skaalautuu eri alustoille (pc, mobiili jne) ja mahdollistaa tiedon välittämisen useita eri kanavia (SMS, e-mail, Virve jne) kautta. Hälytysten lisäksi voidaan välittää tietoa esim. säätilanteen muutoksista tehtäväalueella tai antaa muuta lisätietoa tehtävään liittyen. Raportointiominaisuus on tulossa. Kaikki hälytykset tehdään viranomaisen toimesta valtakunnallisen hälytysnumeron kautta.
 
2017-05-05%2013.28.47.jpg
SLPS:n puheenjohtaja Heikki Heinonen.
 
Pienen tauon jälkeen Arsi kävi lyhyesti läpi Vapepan ensi vuoden toimintasuunnitelman painopisteitä ryhmätyön pohjaksi. Seuraavaksi porukka jaettiin kolmeen ryhmään, jotka työpajoina kävivät läpi vapaaehtoisia yleensä, toiminnan laatua ja jäsenjärjestöjen alueellista aktivoitumista. Työpajojen tuokset esiteltiin muille ja annettiin keskustoimiston käyttöön edelleen soveltuvin osin toimintasuunnitelmaan vietäviksi.
 
2017-05-05%2014.08.03-2.jpg
2017-05-05%2014.14.17-2.jpg
 
Ensi vuoden painopisteet.
 
Ennen päivän virallisen osuuden päättymistä Arsi kävi läpi viime vuoden taloudellista tilannetta, eli minkä verran ja mistä rahaa oli tullut ja mihin sitä oli käytetty. Tämän jälkeen vuorossa oli ruokailu, saunat ja vapaamuotoista illanviettoa. Illan kuluessa käytiin läpi päivän aiheita ja tutustuttiin paremmin uusiin toimijoihin.
 
2017-05-05%2020.51.28.jpg
Komea ilta-aurinko.
 
Lauantai 6.5.2017
 
Aamiaisen jälkeen kokoonnuimme koulutustilaan, jossa jaettiin väki etsinnän, henkisen tuen ja koulutuksen kehittämistyöryhmien työpajoihin. Osallistujilla oli halutessaan mahdollisuus vaihtaa työpajasta toiseen kiinnostuksen mukaan. Noin parin tunnin keskustelun jälkeen työpajojen tämänhetkinen tilanne käytiin läpi.
 
Koulutus, Juha Niemi (MPK)
 
Koulutuksen kehittämistyöryhmän tehtävänä on käydä läpi Vapepan nykyinen koulutusjärjestelmä (tehtävä-, johtaja- ja kouluttajakoulutus) sekä "purkaa" se osiin. Tämän jälkeen kerätään tietoja järjestöjen omista koulutuksista ja verrataan niitä Vapepa-koulutuksiin. Tulosten perusteella laaditaan ehdotus niiltä osin, miten muualla saatu koulutus voitaisiin lukea hyväksi Vapepa-toiminnassa.
 
Tämän lisäksi selvitetään uusien toimintamuotojen vaikutuksia koulutussisältöön sekä tutkitaan verkkokoulutusten käyttökelpoisuutta eri koulutusosissa. Työryhmä toimii koko ajan mutta lisäksi järjestetään kolme työpajaa loppuvuoden aikana sekä käsitellään asiaa myös lokakuussa VAK-täydennyskoulutuksessa.
 
Tavoitteena on luovuttaa keskustoimikunnalle raportti, jossa esitetään kehittämisajatuksia osaamispohjaisen koulutusjärjestelmän rakenteeksi. Työryhmään kaivataan etenkin kokeneita Vapepa-kouluttajia, lisätietoa voi kysyä Vapepan valmiuskoulutussuunnittelija Petra Alijärveltä (petra.alijarvi at punainenristi.fi).
 
2017-05-06%2011.20.18.jpg
MPK:n Juha Niemi esitteli koulutuksen kehittämistyöryhmän tavoitteita.
 
Henkinen tuki, Sinikka Kaakkuriniemi (Suomen Mielenterveysseura)
 
Henkisen tuen kehittämistyöryhmä on kokoontunut alkuvuonna kahdesti, näissä on käyty läpi tilastoja, alueellisia eroja, roolia palvelujärjestelmässä sekä määritetty termistöä. Termistö ja käsitteet saattavat eri toimijoiden mielessä tarkoittaa eri asioita, joten näiden avaaminen on tärkeää.
 
Henkisessä tuessa - kuten muissakin Vapepan toimintamuodoissa - on tärkeää tunnistaa ja erottaa toisistaan vapaaehtoistyö ja ammatillinen työ. Vapaaehtoiset toimivat pääsääntöisesti vain virka-ajan ulkopuolella hälytysperusteisesti viranomaisen pyynnöstä ja tavallisen ihmisen taidoin. Nykyisen tehtävä- ja tuntimääräisen raportoinnin lisäksi työryhmän tavoitteena on luoda järjestelmä, jolla voidaan kerätä tietoa henkisen tuen vaikutuksesta autettaville. Tämä tullaan toteuttamaan siten, että yksittäistä tapausta, paikkakuntaa tai henkilöä ei ole tunnistettavissa.
 
Etsintä, Jouko Mononen (Suomen Latu)
 
Etsinnän kehittämisen työryhmä kartoittaa ja kuvaa alueelliset käytännöt eri puolella maata, käy läpi koulutusmateriaalia ja kuvaa koulutusten järjestämistä ja kehittämistarpeita sekä kartoittaa osaamista. Osa aiheista on kytköksissä koulutuksen kehittämistyöryhmän kanssa, joten yhteistyötä tehtäneen soveltuvin osin.
 
Vapaaehtoisille huhtikuussa tehdystä kyselystä työryhmä nosti esiin kehittämistarpeita palautetilaisuuksiin, erityisosaamisen hyödyntämiseen, jäsenjärjestöjen omiin Vapepa-koulutuksiin sekä johtajakoulutukseen. Näiden lisäksi huomioitiin kattava harjoitus- ja koulutustoiminta (etenkin, jos vähän keikkoja), hyväksi koettujen menetelmien valtakunnallistaminen, koulutusmateriaalin päivitys ja ns. spontaanien toimijoiden huomiointi.
 
2017-05-06%2011.53.13.jpg

2017-05-06%2011.57.41.jpg
Etsinnän kehittämistyöryhmän tilannetietoa.

Vapepan puheenjohtaja Kari Välimäki
 
Kari oli mukana seuraamassa työpajojen toimintaa ja esitti kiitokset aktiivisista ja mielenkiintoisista keskusteluista. Tulossa olevien maakunta- ja SOTE-uudistusten myötä on entistä tärkeämpää että tunnistetaan ja erotetaan vapaaehtoistoiminta viranomaistoiminnasta. Ei luvata resursseja, joita ei voida totetuttaa. Vapepa täydentää viranomaisen työtä, on viranomaisen apuna.
 
Kaikkien Vapepassa mukana olevien tulee olla kouluttautuneita, kiinnostuksen herättämiseksi koulutusjärjestelmä tulee kuvata helposti ymmärrettäväksi. Käytännössä hälytysryhmillä on vastuu omien toimijoidensa osaamistasosta (koulutukset, harjoitukset jns), mutta viime kädessä tehtävässä vastuu on Vapepa-johtajalla.
 
Hallinnon uudistukset saattavat pahimmillaan "sekoittaa pakkaa" useamman vuoden ajan, etenkin tällöin on tärkeää että kaikki Vapepassa mukana olevat tietävät mikä on Vapepa-toimintaa ja mikä ei. Yhteistoimintaa ja yhteistyötä kannattaa entisestään lisätä niin eri järjestöjen välillä kuin viranomaisten kanssa.
 
Laajennettu työvaliokunnan kokous
 
Viimeisenä ohjelmassa oli laajennettu työvaliokunnan kokous, johon kaikki paikalla olijat osallistuivat. Alla lyhyesti kokouksessa käsiteltyjä asioita ja päätöksiä.
 
Vapepan 2018 toimintasuunnitelma lähtee maakuntiin kommentoitavaksi, palautus ennen tämän vuoden keskustoimikunnan viimeistä kokousta. Tarkemmat ohjeet tulee jakelun yhteydessä.
 
Etsintäoppaan lisälehdessä oli virheellistä tietoa partioetsinnästä Lapin alueella. Lapin maakuntatoimikunta oli lähettänyt keskustoimikunnalle selvityspyynnön asiasta ja nyt lisälehti on korjattu.
 
Suomi 100 v tiimoilta maakunnilta pyydetään ehdotuksia huomionosoituksista myös viranomaisille, laadintaan voi käyttää apuna Vapepan huomionosoitusohjetta.
 
Valtakunnallinen Vapepa-foorumi järjestetään Vaasassa 25.-26.11, kesään mennessä on paikka tiedossa. Perjantai-iltana voi jo tulla paikalle, varsinainen ohjelma alkaa lauantaina klo 12 ja sitä riittää myös sunnuntaiaamupäivälle. Lauantaina iltajuhlan yhteydessä on vapaaehtoisten palkitseminen.
 
Puheenjohtaja Kari Välimäki kiitti kaikkia viikonlopun kokoukseen osallistujia ja toivotti turvallista kotimatkaa.
 
Kiitokset myös omasta puolesta kaikille osallistujille, tämä oli tällä tietoa viimeinen "Heimari" minulla. Syksyllä Kymenlaaksoon valitaan uusi puheenjohtaja.
 
Esa Harjula
Kymenlaakson maakuntatoimikunta